No Flash
Accions del document

Licitació. Nº expedient: 2011/GSP-1

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA MENJADOR DE L’ EDIFICI DEL CEDICO UBICAT AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Tipologia: Gestió de servei públic (concessió)

Entitat adjudicadora:
a) Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de gestió
c) Número d’ expedient: 2011/GSP-1
d) Direcció del perfil del contractant: www.pcital.es

Objecte del contracte:
Contractació del servei d’ explotació de la cafeteria  menjador de l’ edifici del CeDiCo ubicat al Parc científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Publicació de l’anunci de licitació: Perfil del contractant del PCiTAL amb data 21 de novembre de 2011

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat amb publicitat
c) Forma d’ adjudicació: Diversos criteris d’ adjudicació

Pressupost base de licitació:  
a) Import total del cànon d’ explotació. 49.500 euros (IVA exclòs)
a.1. Durant el 1r any de concessió: 6.000 euros/ any ( a raó de 500 euros/mes)
a.2. A partir del 2n any de concessió: 12.000 euros /any  ( a raó de 1000 euros/mes)
a.3. A partir del 3r any de concessió : 18.000 euros /any  ( a raó de 1500 euros/mes)
b) Import total del cànon per la instal·lació de 2 màquines expenedores: 750 euros( IVA exclòs )
c) Valor estimat del contracte: 101.618,87 euros ( IVA exclòs)

Durada de la concessió:
El termini de la concessió s’estableix per un període de 3 anys i 9 mesos a comptar des de la data de la signatura del contracte

Garanties:  
Provisional: no s’exigeix
Definitiva: 5% del preu d’ adjudicació 

Requisits específics del contractista: No s’exigeix classificació.

Admissió de millores:

Admissió de variants: no

Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: a les 13 hores del dia 12 de desembre de 2011
b) Documentació a presentar: la que s'esmenta a la clàusula 28 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Turó de Gardeny, Parc de Gardeny, Edifici Cedico, Primera Planta.

Despeses de publicitat: Despeses d’anuncis a càrrec de l’ adjudicatari fins a 1000 €

Plec de Clàusules administratives: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques: Descarregar

Documentació complementària:
a) Annex II Proposta distribució
b) Annex II Proposta mínima d'equips
c) Annex III Avantprojecte

Composició de la mesa de contractació: Descarregar

Informació:
Entitat: consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (De dilluns a divendres de 9 a 13 hores)
Domicili: Parc de Gardeny, edifici del CeDico 1ª planta
Localitat i Codi Postal: Lleida, 25071
Telefon: 973272922
Telefax: 973267161
Pàgina web: www.pcital.es

Observacions:
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’ edició impresa disponible en el consorci del Parc científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

En tràmit:

Contractat: no

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal