No Flash
Accions del document

Licitació. Nº expedient: 2011/GSP-3

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ EXPLOTACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES UBICAT AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Tipologia: Gestió de servei públic ( concessió)

Entitat adjudicadora:                            
a) Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)
b) Dependència que tramita l’ expedient: Oficina de gestió
c) Número d’ expedient: 2011/GSP-3
d) Direcció del perfil del contractant: www.pcital.es

Objecte del contracte:                                           
Contractació del servei d’ explotació del centre de procés de dades ubicat al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Publicació de l’ anunci de licitació:
Perfil del contractant del PCiTAL amb data 11 de gener de 2012

Procediment i forma d'adjudicació:      
a) Tramitació: Ordinària                                               
b) Procediment: Negociat amb publicitat                                                        
c) Forma d’ adjudicació: Diversos criteris d’ adjudicació

Cànons de la concessió:  
Els cànons mínims s’ han establert en funció de l’ ocupació del CPD d’ acord  amb el que preveu la clàusula 3 dels plecs de clàusules administratives.

Durada de la concessió:
La durada del contracte serà de 4 anys i 9 mesos a comptar des de la data de la  seva signatura.
Transcorregut aquest període es preveu una eventual pròrroga del contracte en les mateixes condicions quan així ho acordi el PCiTAL  però en qualsevol cas la durada total del període concessió comptant el termini inicial i l’ eventual pròrroga sempre haurà de ser inferior a cinc anys.

Garanties:  
Provisional: No s’ exigeix                                    
Definitiva: 5% del preu d’ adjudicació

Requisits específics del contractista: No s’ exigeix classificació.

Admissió de millores:

Admissió de variants: No

Presentació d’ ofertes:
a) Data límit de presentació: a les 13 hores del dia 31 de gener de 2012
b) Documentació a presentar: la que s’ esmenta a la clàusula 26 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Turó de Gardeny, Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, Primera Planta.

Despeses de publicitat: Despeses d’ anuncis a càrrec de l’ adjudicatari fins a 1000 €

Plec de Clàusules administratives: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques: Descarregar

Documentació complementària: Avantprojecte d'explotació

Informació:
Entitat: consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (De dilluns a divendres de 9 a 13 hores)
Domicili: Parc de Gardeny, edifici del CeDiCo 1ª planta
Localitat i Codi Postal: Lleida, 25071
Telefon: 973 272 922
Telefax: 973 267 161
Pàgina web: www.pcital.es

Observacions:
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’ edició impresa disponible en el consorci del Parc científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

En tràmit:

Contractat: no

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal