No Flash
Accions del document

Licitació. Nº expedient: 2015/SER-8

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CAFETERIA RESTAURANT I SERVEIS DE VENDING DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Tipologia: Contracte de serveis

Entitat adjudicadora:

a) Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

b) Dependència que tramita l’ expedient: Oficina de gestió

c) Número d’ expedient: 2015/SER-8

Objecte del contracte:

Contracte de serveis de cafeteria restaurant i serveis de vending del Parc Científic

Publicació de l’anunci de licitació: Perfil del contractant del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida amb data 18 de desembre de 2015

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Negociat amb publicitat

c) Forma d’ adjudicació: Diversos criteris d’ adjudicació d’acord amb la clàusula 28 dels plecs de clàusules administratives.

Pressupost base de licitació:

a) Import total del cànon de prestació dels serveis: 54.000 euros (IVA exclòs)

a.1. Durant el 1r any de serveis: 7.200 euros/ any ( a raó de 600 euros/mes)

a.2. A partir del 2n any de serveis: 13.200 euros/any ( a raó de 1.100 euros/mes)

a.3. A partir del 3r any de serveis : 19.200 euros /any ( a raó de 1.600 euros/mes)

b) Import total del cànon per la instal·lació de 2 màquines expenedores: 750 euros ( IVA exclòs)

Valor estimat del contracte: 99.620,19 euros ( IVA exclòs)

Durada del contracte:

La durada del contracte s’ estableix per un període de 3 anys i 9 mesos a comptar des de la data de la signatura del contracte.

Garanties:

Provisional: no s’ exigeix

Definitiva: 5% del preu d’ adjudicació

Requisits específics del contractista: No s’exigeix classificació

Admissió de millores:

Admissió de variants: no

Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: a les 13 hores del dia 4 de gener de 2016

b) Documentació a presentar: la que s’esmenta a la clàusula 27 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Registre General del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Turó de Gardeny. Parc de Gardeny, Edifici Cedico, 1aplanta

25071-Lleida

Despeses de publicitat: Despeses d’ anuncis a càrrec de l’ adjudicatari fins a 1000 €

Plec de Clàusules administratives: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques: Descarregar

Annex II Plecs Tècnics proposta mínima d'equips

Annex II Plecs Tècnics proposta de distribució

Annex III Plecs Tècnics Pla d'explotació

Resolució d’ inici de la licitació: Descarregar

Informació:

Entitat: Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (De dilluns a divendres de 9 a 13 hores)

Domicili: Parc de Gardeny, edifici del CeDico 1ª planta

Localitat i Codi Postal: Lleida, 25071

Telefon: 973272922

Telefax: 973267161

Pàgina web: www.pcital.es

Adreça web del perfil del contractant: http://www.pcital.es/perfil-del-contractant

Observacions:

S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’edició impresa disponible en el consorci del Parc científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

En tràmit:

Contractat: no

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal