No Flash
Accions del document

Licitació. Nº expedient: 2016/ SER-06

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES DE DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE I SERVEIS GENERALS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Tipologia: Contracte de serveis

Entitat adjudicadora:

a) Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

b) Dependència que tramita l’ expedient: Oficina de gestió

c) Número d’ expedient: 2016/SER-06

Objecte del contracte:

Contractació del servei d’ assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció integrada de projectes i serveis generals del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Lots: No

Codi CPV ( 2008):71356200-0

 

Acte administratiu o acord del l’ òrgan administratiu que aprova la licitació: Acord del consell d’Administració del Parc Científic de 5 d’ abril de 2017.

 

Publicació de l’anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 10 de maig de 2017

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma d’ adjudicació: Diversos criteris d’ adjudicació d’acord amb la clàusula 16 dels plecs de clàusules administratives.

Dades econòmiques del contracte:

Determinació del preu: el preu d’adjudicació.

Valor estimat del contracte: 192.000,00 €, IVA exclòs.

Pressupost de licitació: 96.000 €, IVA exclòs.

Partida pressupostària: 22799

 

PRESSUPOST: Propi

Expedient d’abast plurianual: Sí

Acord del Consell d'Administració de data 5 d’ abril de 2017.

Distribució de les anualitats (any/import):

2017: 28.000 € ( IVA EXCLÒS)

2018: 48.000 € ( IVA EXCLÒS)

2019: 20.000€ ( IVA EXCLÒS)

Termini de durada del contracte

Termini de durada: 2 anys

Possibilitat de pròrroga i terminis: Sí per 2 anualitats més i expressa.

Variants o millores:

Tramitació de l’expedient

Forma de tramitació: Ordinària.

Procediment d’adjudicació: Obert

Tramitació Electrònica: No

Solvència i classificació empresarial

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica exigibles als licitadors que no aportin la classificació empresarial: els previstos en la clàusula 7, apartat 2.

Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com adjudicatàries: NO

Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha de reunir la proposició tècnica.

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.

Condicions especials d’execució: No

Subcontractació: Màxim del 60%, d’acord amb la clàusula 35.

Revisió de preus: No

Termini de garantia: No

Memòria final: No

 

Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: a les 13 hores del dia 25 de maig de 2017.

b) Documentació a presentar: la que s’esmenta a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Registre General del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Turó de Gardeny. Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, 1ªplanta

25071-Lleida

Despeses de publicitat: Despeses d’ anuncis a càrrec de l’ adjudicatari fins a 1000 €

Plec de Clàusules administratives: Descarregar

Plec de prescripcions tècniques: Descarregar

Visita preceptiva a les instal·lacions del Parc Científic: Tots els licitadors interessats en participar en la licitació han de realitzar preceptivament la visita a les instal·lacions del Parc Científic d’ acord amb els requisits que estableix la clàusula 11 dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars.

La visita tindrà lloc segons es detalla a continuació:

Dia: 18 de maig de 2017

Hora: 10.00 h.

Lloc: Turó de Gardeny, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, edifici CeDiCo, 1ª planta, auditori Joan Oró.

 

Obertura pública sobres 2: dia 5 de juny de 2017 a les 17.00 hores ( sala d’ actes de l’ Edifici del CeDiCo 1ª planta)

Obertura pública sobres 3: dia 22 de juny de 2017 a les 17.00 hores ( sala d’ actes de l’ Edifici del CeDiCo 1ª planta)

 

Informació:

Entitat: Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (De dilluns a divendres de 9 a 13 hores)

Domicili: Parc de Gardeny, edifici del CeDico 1ª planta

Localitat i Codi Postal: Lleida, 25071

Telèfon: 973272922

Fax: 973267161

Pàgina web: www.pcital.es

Adreça web del perfil del contractant: http://www.pcital.es/perfil-del-contractant

Observacions:

S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’edició impresa disponible en el consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

 

En tràmit:

Contractat: no

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal