No Flash
Accions del document

Nº Expedient: 2016/ SER-05

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ INSTAL·LACIONS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS DELS EDIFICIS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Anunci del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida pel qual es fa pública la formalització de la contractació del servei de manteniment d’ instal·lacions i elements constructius dels edificis del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l’ article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que s’ha formalitzat el contracte següent:

 

1.- Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

b) Domicili: Parc de Gardeny, edifici CeDiCo, 1ª planta

c) Localitat i Codi Postal: Lleida, 25071

d) Telèfon: 973272922

e) Fax: 973267161

f) Pàgina web: www.pcital.es

g) Adreça d’ internet del perfil del contractant: http://www.pcital.es/perfil-del-contractant

h) Dependència que tramita l’ expedient: Oficina de gestió

i) Número d’ expedient: 2016/SER-05

 

2.- Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Contractació del servei de manteniment d’ instal·lacions i elements constructius dels edificis del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

c) Lots: No

d) Codi CPV (2008): 50700000-2 (Serveis de manteniment i reparació d’edificis).

e) Mitjà de publicació de l’ anunci de licitació: Diari Oficial de la Província i perfil del contractant del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

f) Data de publicació de l’ anunci de licitació:

  • BOP de Lleida: 10 de maig de 2017 ( BOP núm. 89)
  • Perfil del contractant: 10 de maig de 2017

 

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma d’ adjudicació: Diversos criteris d’ adjudicació.

4.- Dades econòmiques del contracte

a) Valor estimat del contracte: 174.000,00 €, IVA exclòs.

b) Pressupost màxim de licitació: 116.000 €, IVA exclòs.

c) Partida pressupostària: 21200

d) Pressupost: Propi

e) Expedient d’abast plurianual:

f) Acte aprovant l’ inici de la licitació: Acord del Consell d'Administració de 5 d’ abril de 2017

g) Distribució de les anualitats (any/import):

2017: 33. 833,33 € ( IVA EXCLÒS)

2018: 58.000 € ( IVA EXCLÒS)

2019: 24.166,67€ ( IVA EXCLÒS)

 

5.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga i terminis

a) Durada del contracte: 2 anys

b) Possibilitat de pròrroga i terminis: Sí per una anualitat més i expressa.

 

6.- Formalització del contracte

a) Data d’ adjudicació: 6 de juliol de 2017

b) Data de la formalització del contracte: 11 de juliol de 2017

c) Contractista: Eulen, SA amb CIF A-28517308

d) Import d’ adjudicació:

Import net: 107.890,53 euros ( IVA exclòs)

Import IVA ( 21%): 22.657,54 euros

Import total: 130.548,07 euros ( IVA 21 % inclòs)

e) Avantatges de l’ oferta adjudicatària: S’ ha considerat que era la proposta més avantatjosa per l’ Administració en haver obtingut la millor puntuació de totes les propostes que s’ han a aquesta licitació.

 

7.- Despeses de publicitat

Despeses dels anuncis de publicitat de la licitació aniran a càrrec de l’ adjudicatari.

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal