No Flash
Accions del document

Nº Expedient: 2017/ SER-01

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMET DE LES TASQUES DE DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE I SERVEIS GENERALS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Anunci del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida pel qual es fa publica la formalització de la contractació del servei d’ assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció integrada de projecte i serveis generals del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l’ article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que s’ha formalitzat el contracte següent:

 

1.- Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

b) Domicili: Parc de Gardeny, edifici CeDiCo, 1ª planta

c) Localitat i Codi Postal: Lleida, 25071

d) Telèfon: 973272922

e) Fax: 973267161

f) Pàgina web: www.pcital.es

g) Adreça d’ internet del perfil del contractant: http://www.pcital.es/perfil-del-contractant

h) Dependència que tramita l’ expedient: Oficina de gestió

i) Número d’ expedient: 2017/SER-01

 

2.- Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Contractació del servei d’ assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció integrada de projecte i serveis generals del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

c) Lots: No

d) Codi CPV (2008): 71356200-0 ( Serveis d’ assistència tècnica).

e) Mitjà de publicació de l’ anunci de licitació: Diari Oficial de la Província i perfil del contractant del consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

f) Data de publicació de l’ anunci de licitació:

  • BOP de Lleida: 8 d’ agost de 2017 ( BOP núm. 150)
  • Perfil del contractant: 8 d’ agost de 2017

 

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma d’ adjudicació: Diversos criteris d’ adjudicació.

 

4.- Dades econòmiques del contracte

a) Valor estimat del contracte: 192.000 €, IVA exclòs.

b) Pressupost màxim de licitació: 96.000€, IVA exclòs.

c) Partida pressupostària: 22799

d) Pressupost: Propi

e) Expedient d’abast plurianual:

f) Acte aprovant l’ inici de la licitació: Acord del Consell d'Administració de 21 de juliol de 2017.

g) Distribució de les anualitats (any/import):

2017: 8.000 € ( IVA exclòs)

2018: 48.000 € ( IVA exclòs)

2019: 40.000 € ( IVA exclòs)

 

5.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga i terminis

a) Durada del contracte: 2 anys

b) Possibilitat de pròrroga i terminis: Sí per dues anualitats més i expressa.

 

6.- Formalització del contracte

a) Data d’ adjudicació: 2 de novembre de 2017

b) Data de la formalització del contracte: 8 de novembre de 2017

c) Contractista: Eccus Proyectos Técnicos, Medioambientales y Obras, SL amb CIF B- 25706979

d) Import d’ adjudicació:

Import net: 96.000 euros ( IVA exclòs)

Import IVA ( 21%): 20.160 euros

Import total: 116.160 euros ( IVA 21 % inclòs)

e) Avantatges de l’ oferta adjudicatària: S’ ha considerat que era la proposta més avantatjosa per l’ Administració.

 

7.- Despeses de publicitat

Despeses dels anuncis de publicitat de la licitació aniran a càrrec de l’ adjudicatari.

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal